Účtovný výkaz

Otis Výťahy,s.r.o (IČO: 35683929) vykonala dňa 01.04.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.DOCXPOD_2020322964_IR_2015_970001_1739586.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7414 881 918,00589 560,004 292 358,004 107 943,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 212124 674,00108 380,0016 294,0021 765,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)318 527,0016 551,001 976,002 600,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/518 527,0016 551,001 976,002 600,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)11106 147,0091 829,0014 318,0019 165,00
Pozemky (031) - /092A/120,000,000,000,00
Stavby (021) - /081, 092A/130,000,000,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14106 147,0091 829,0014 318,0019 165,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/180,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/270,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71334 723 442,00481 180,004 242 262,004 057 155,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34372 866,0050 309,00322 557,00863 932,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35372 866,0050 309,00322 557,00863 932,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41224 333,000,00224 333,00226 963,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42109 594,000,00109 594,00110 434,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45109 594,000,00109 594,00110 434,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/510,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)52114 739,000,00114 739,00116 529,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)532 870 111,00430 871,002 439 240,001 955 404,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)542 327 385,00430 871,001 896 514,001 953 127,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/550,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/572 327 385,00430 871,001 896 514,001 953 127,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58524 565,000,00524 565,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6316 309,000,0016 309,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)6484,000,0084,0079,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/651 768,000,001 768,002 198,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 73711 256 132,000,001 256 132,001 010 856,00
Peniaze (211, 213, 21X)723 331,000,003 331,001 365,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)731 252 801,000,001 252 801,001 009 491,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7433 802,000,0033 802,0029 023,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)750,000,000,000,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)765 302,000,005 302,002 973,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7828 500,000,0028 500,0026 050,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141794 292 358,004 107 943,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100801 201 671,001 243 610,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)81721 968,00721 968,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)82721 968,00721 968,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)860,000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898774 491,0074 491,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8874 491,0074 491,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,000,00
Štatutárne fondy (423, 42X)910,000,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)930,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)960,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99970,000,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)980,000,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)990,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100405 212,00447 151,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401013 086 101,002 861 252,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10214 851,0012 269,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,000,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1060,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1100,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)11414 851,0012 269,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1150,000,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118119 097,00115 305,00
Zákonné rezervy (451A)1190,000,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)120119 097,00115 305,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1222 719 121,002 542 688,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1231 961 425,001 503 362,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124791 175,00847 732,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1261 170 250,00655 630,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1270,00435 144,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128505 027,00200 045,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1290,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1300,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13175 507,0071 106,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13249 863,0048 133,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133126 962,00284 898,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,000,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)135337,000,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136233 032,00190 990,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13747 821,0053 729,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138185 211,00137 261,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1390,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1400,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1414 586,003 081,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1454 586,003 081,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)112 204 422,009 380 516,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)212 204 332,009 380 417,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)30,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)512 198 693,009 337 294,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8177,0083,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)95 462,0043 040,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261011 678 921,008 836 982,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)110,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)125 847 766,004 105 316,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)1321 884,009 242,00
Služby (účtová skupina 51)143 575 467,002 492 859,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 770 501,001 676 787,00
Mzdové náklady (521, 522)161 273 870,001 199 049,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18455 796,00435 378,00
Sociálne náklady (527, 528)1940 835,0042 360,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)204 410,0010 560,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)214 171,005 187,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)224 171,005 187,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)230,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)240,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25806,0082 863,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)26453 916,00454 168,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27525 411,00543 435,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)282 753 576,002 729 877,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442951 722,0053 618,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)3990,0099,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)400,0099,00
Ostatné výnosové úroky (662A)4190,000,00
Kurzové zisky (663)424 297,0018 383,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)438 718,002 734,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)4438 617,0032 402,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544528 857,0028 684,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)49671,00770,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50671,00770,00
Ostatné nákladové úroky (562A)510,000,00
Kurzové straty (563)5216 337,0016 998,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)537 967,004 697,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)543 882,006 219,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)5522 865,0024 934,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56548 276,00568 369,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57143 064,00121 218,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58141 274,00158 148,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)591 790,00-36 930,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61405 212,00447 151,00