Účtovný výkaz

OTIS Výťahy, s.r.o. (IČO: 35683929) vykonala dňa 10.04.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.PDFPOD_2020322964_IR_2014_599903_1280798.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7414 696 162,00588 219,004 107 943,003 123 666,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 212149 647,00127 882,0021 765,0015 129,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)318 527,0015 927,002 600,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/518 527,0015 927,002 600,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)11131 120,00111 955,0019 165,0015 129,00
Pozemky (031) - /092A/120,000,000,000,00
Stavby (021) - /081, 092A/130,000,000,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14131 120,00111 955,0019 165,0015 129,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/180,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/270,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71334 517 492,00460 337,004 057 155,003 098 436,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34892 358,0028 426,00863 932,00360 896,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35892 358,0028 426,00863 932,00360 896,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41226 963,000,00226 963,00238 019,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42110 434,000,00110 434,00158 420,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45110 434,000,00110 434,00158 420,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/510,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)52116 529,000,00116 529,0079 599,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)532 387 315,00431 911,001 955 404,001 488 238,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)542 385 038,00431 911,001 953 127,001 393 810,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/550,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/572 385 038,00431 911,001 953 127,001 393 810,00
Čistá hodnota zákazky (316A)580,000,000,0085 407,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/630,000,000,006 823,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)6479,000,0079,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/652 198,000,002 198,002 198,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 73711 010 856,000,001 010 856,001 011 283,00
Peniaze (211, 213, 21X)721 365,000,001 365,002 538,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)731 009 491,000,001 009 491,001 008 745,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7429 023,000,0029 023,0010 101,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)750,000,000,000,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)762 973,000,002 973,002 834,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7826 050,000,0026 050,007 267,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141794 107 943,003 123 666,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100801 243 610,001 027 648,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)81721 968,00721 968,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)82721 968,00721 968,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)860,000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898774 491,0074 491,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8874 491,0074 491,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,000,00
Štatutárne fondy (423, 42X)910,000,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)930,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)960,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99970,000,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)980,000,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)990,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100447 151,00231 189,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401012 861 252,002 096 018,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10212 269,009 502,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,000,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1060,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1100,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)11412 269,009 502,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1150,000,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118115 305,00118 316,00
Zákonné rezervy (451A)1190,000,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)120115 305,00118 316,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1222 542 688,001 834 105,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1231 503 362,001 398 881,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1240,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1261 503 362,001 398 881,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127435 144,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1280,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129200 045,00160 068,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1300,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13171 106,0069 968,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13248 133,0048 188,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133284 898,00147 126,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,009 830,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1350,0044,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136190 990,00134 095,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13753 729,0054 990,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138137 261,0079 105,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1390,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1400,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1413 081,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1453 081,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)19 380 516,000,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)29 380 417,007 110 153,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)30,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)59 337 294,007 108 278,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)883,00716,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)943 040,001 159,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26108 836 982,006 796 773,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)110,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)124 105 316,003 124 622,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)139 242,005 967,00
Služby (účtová skupina 51)142 492 859,001 743 189,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 676 787,001 565 901,00
Mzdové náklady (521, 522)161 199 049,001 115 066,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18435 378,00408 887,00
Sociálne náklady (527, 528)1942 360,0041 948,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2010 560,003 007,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)215 187,009 457,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)225 187,009 457,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)230,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)240,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)2582 863,0080 515,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)26454 168,00264 115,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27543 435,00313 380,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)282 729 877,002 234 500,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442953 618,0070 879,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)3999,002 961,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)4099,000,00
Ostatné výnosové úroky (662A)410,002 961,00
Kurzové zisky (663)4218 383,0049 241,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)432 734,001 109,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)4432 402,0017 568,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544528 684,0058 272,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)49770,00462,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50770,000,00
Ostatné nákladové úroky (562A)510,00462,00
Kurzové straty (563)5216 998,001 011,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)534 697,0050 208,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)546 219,006 591,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)5524 934,0012 607,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56568 369,00325 987,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57121 218,0094 798,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58158 148,00103 841,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-36 930,00-9 043,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61447 151,00231 189,00