Účtovný výkaz

OTIS Výťahy, s.r.o. (IČO: 35683929) vykonala dňa 11.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD101_2020322964_IR_2013_238976_602187.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 06113 616 720,00493 054,003 123 666,002 851 727,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 0212139 951,00124 822,0015 129,0022 890,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)315 459,0015 459,000,00387,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/515 459,0015 459,000,00387,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 09390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)11124 492,00109 363,0015 129,0022 503,00
Pozemky (031) - 092A120,000,000,000,00
Stavby (021) - /081, 092A/130,000,000,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14124 492,00109 363,0015 129,0022 503,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094180,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A230,000,000,000,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A240,000,000,000,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A250,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A260,000,000,000,00
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A270,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A280,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A290,000,000,000,00
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055303 466 668,00368 232,003 098 436,002 825 898,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)31380 080,0019 184,00360 896,00151 831,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/32380 080,0019 184,00360 896,00133 022,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/330,000,000,0018 809,00
Výrobky (123) - 194340,000,000,000,00
Zvieratá (124) - 195350,000,000,000,00
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/360,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A370,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38255 309,0017 290,00238 019,00394 418,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39175 710,0017 290,00158 420,00318 075,00
Čistá hodnota zákazky (316A)400,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A410,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A420,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A430,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A440,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)4579 599,000,0079 599,0076 343,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)461 819 996,00331 758,001 488 238,001 342 436,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A471 725 568,00331 758,001 393 810,001 341 555,00
Čistá hodnota zákazky (316A)4885 407,000,0085 407,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A490,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A500,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A510,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - 391A520,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A536 823,000,006 823,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A542 198,000,002 198,00881,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)551 011 283,000,001 011 283,00937 213,00
Peniaze (211, 213, 21X)562 538,000,002 538,006 336,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)571 008 745,000,001 008 745,00930 877,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA580,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/590,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291600,000,000,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)6110 101,000,0010 101,002 939,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)620,000,000,000,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)632 834,000,002 834,002 939,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)640,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)657 267,000,007 267,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121663 123 666,002 851 727,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087671 027 648,001 271 629,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)68721 968,00721 968,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)69721 968,00721 968,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)700,000,00
Zmena základného imania +/- 419710,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)720,000,00
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)730,000,00
Emisné ážio (412)740,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)750,000,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)760,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)770,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)780,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)790,000,00
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)8074 491,0074 491,00
Zákonný rezervný fond (421)8174 491,0074 491,00
Nedeliteľný fond (422)820,000,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)830,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086840,000,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)850,000,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)860,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87231 189,00475 170,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118882 096 018,001 576 442,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)89252 411,00249 579,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)900,000,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)9154 990,0055 422,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)92118 316,00117 223,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)9379 105,0076 934,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)949 502,006 850,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)950,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)960,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)970,000,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)980,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)990,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1000,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1010,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1020,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1039 502,006 850,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)1040,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1050,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)1061 834 105,001 320 013,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)1071 261 304,00842 809,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1080,0021 516,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)109137 577,00119 604,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)1100,000,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111160 068,00120 036,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1120,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)11369 968,0074 500,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)11448 188,0048 106,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)115147 126,0093 442,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)1169 874,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1170,000,00
Bankové úvery r. 119 + r. 1201180,000,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)1190,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1200,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1210,003 656,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1220,000,00
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)1230,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1240,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1250,003 656,00